Wij staan voor een persoonlijke en laagdrempelige relatie met onze klanten.
Ook vinden wij het belangrijk om onze juridische zaken op orde te hebben en duidelijke afspraken te maken met klanten.
Dit verklaart de wijze waarop onze algemene voorwaarden zijn opgesteld.
Op al onze diensten en producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Mocht u vragen hebben over onze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Algemene voorwaarden Fanorg

Fanorg

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
a. Gebruiker: Fanorg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, onder nummer 59336994.
b. Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van Fanorg wordt gesloten.
c. Producten en diensten van Fanorg: de door Fanorg te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers en/of software uitgewisseld kunnen worden.
d. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie voor levering van één of meer producten of diensten van Fanorg, welke schriftelijk of per e-mail is bevestigd.
e. Hosting: een product aangeboden door Fanorg, wat voorbehouden is aan opdrachtgevers van Fanorg, waarbij webruimte en registratie van domeinnamen worden gefaciliteerd.

Artikel 2: Toepasselijkheid
a. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikel en van toepassing op elke offerte, opdracht of overeenkomst van of met Fanorg.
b. Algemene voorwaarden van opdrachtgever en/of derden zijn voor Fanorg niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 3: Aanbieding en acceptatie
a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Fanorg gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Fanorg schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
b. Een aanbieding of offerte gedaan door Fanorg heeft een geldigheidsduur van vier (4) weken, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Aanvang van de overeenkomst
a. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Fanorg.
b. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
c. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 5: Duur en beëindiging
a. Fanorg kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Fanorg niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
b. Fanorg heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
c. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Fanorg het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet.
– opdrachtgever informatie of elk ander materiaal dat wettelijk verboden is verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet en regelgeving;
– opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
– opdrachtgever niet voldoet aan de overeengekomen betalingen die vermeld zijn in de schriftelijke overeenkomst.

Artikel 6: Levering en leveringstijd
a. Producten en diensten worden afgeleverd binnen de in de overeenkomst afgesproken levertijd.
b. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Fanorg zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
c. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

Artikel 7: Overmacht
a. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.
b. Fanorg is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal alsdan worden ontbonden.

Artikel 8: Prijzen
a. Alle genoemde prijzen en diensten alsmede overeengekomen prijzen zijn vermeld in Euro en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
b. Fanorg heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee (2) maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden
a. De betaling heeft betrekking op het door Fanorg geleverde product of dienst en gaat in op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Fanorg. Indien overeengekomen, kan een voorschot gevraagd worden door Fanorg.
b. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien verschuldigd.
c. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders is vermeld. Indien opdrachtgever de factuur niet binnen deze termijn heeft voldaan ontvangt hij na veertien (14) dagen een herinnering teneinde het verschuldigde bedrag alsnog binnen zeven (7) dagen te voldoen. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, houdt Fanorg zich het recht voor om het verschuldigde bedrag zesentwintig (26) dagen na de factuurdatum, bij het verzenden van een eerste aanmaning, te verhogen met 10 euro administratiekosten. Indien opdrachtgever ook hierop de factuur niet heeft voldaan, heeft Fanorg het recht om eenendertig (31) dagen, bij het verzenden van een tweede aanmaning, het oorspronkelijk verschuldigde bedrag te verhogen met 25 euro administratiekosten.
d. Indien opdrachtgever de factuur met inachtneming van in artikel 9 lid c genoemde eisen zonder geldige reden niet heeft voldaan, is hij van rechtswege de rente als bedoeld in artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigde.
e. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum aan Fanorg kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Fanorg een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
f. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Fanorg is voldaan.
g. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Fanorg het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten
a. Het is opdrachtgever toegestaan de op de website van Fanorg aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zogenaamde “freeware”) te downloaden en te gebruiken.
b. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (onder andere zogenaamde “shareware”) te respecteren en vrijwaart Fanorg van enige aanspraak.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
Het door Fanorg vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Fanorg, tenzij anders is vermeld.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
a. Fanorg is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden. Fanorg kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Fanorg of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Fanorg.
b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Fanorg slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Fanorg voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
c. Opdrachtgever vrijwaart Fanorg voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Fanorg.
d. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Fanorg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Fanorg is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
e. Fanorg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
f. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Fanorg mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
g. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Fanorg. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Fanorg als gevolg daarvan lijdt.
h. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van opdrachtgever en opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam.
i. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik van de hosting en/of website.
j. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers of gebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de apparatuur van Fanorg of derden. Het is opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Fanorg, derden, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Fanorg zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

Artikel 13: Overdracht van rechten en verplichtingen
Opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fanorg.

Artikel 14: Buitengebruikstelling
a. Fanorg heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Fanorg niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Fanorg zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Fanorg kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
b. Tot ingebruikstelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Fanorg gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her ingebruikstelling heeft voldaan.

Artikel 15: Reclame
a. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk acht (8) dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreken waarvan elke aanspraak jegens Fanorg vervalt.
b. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen acht (8) dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Fanorg.
c. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
d. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden
a. Fanorg behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
c. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 17: Geschillenregeling en toepasselijk recht

a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Fanorg en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
b. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
c. Geschillen tussen Fanorg en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter.

Artikel 18: Vindplaats en wijziging voorwaarden

a. Van toepassing is steeds de laatste versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Fanorg.

Disclaimer

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze prijslijsten en onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Fanorg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze prijslijst of website of het gebruik van de informatie die op deze prijslijst of site wordt verstrekt. Fanorg behoudt zich het recht voor om de informatie op de prijslijst of website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Trademarks

Wij maken gebruik van een aantal apparaten van verschillende merken/bedrijven om onder andere de mogelijkheden van onze producten en diensten aan te tonen.
Op deze pagina vindt u alle handelsmerken.

Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, iMac, MacBook and MacBook Air are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.

Galaxy S, Galaxy Note and Samsung Galaxy Apps are registered trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd.

HTC, the HTC logo, and all other HTC product and service names referenced herein are the trademarks or registered trademarks of HTC Corporation and its affiliates in the U.S. and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Zoeken